21. 11. 2014 byl udělen Odbornému léčebnému ústavu certifikát kvality

  

Odborný léčebný ústav Jevíčko,

získal na základě akreditačního šetření, které proběhlo dne 21. 11. 2014 akreditaci SAK (Spojené akreditační komise) a externí certifikát kvality dle zákona č. 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

 

Na akreditaci se naše zdravotnické zařízení připravovalo intenzivně poslední 3 roky, přičemž podkladem pro tuto činnost byly Národní akreditační standardy pro zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče. Výsledky naší přípravy pak zhodnotili členové akreditační komise, kteří přímo na jednotlivých pracovištích posuzovali shody probíhajících procesů s akreditačními standardy, jejichž cílem je zajištění kontinuálního zvyšování kvality a bezpečí zdravotní péče v oblastech, které přímo i nepřímo souvisejí s péčí o pacienty. Jedná se o standardy řízení kvality a bezpečí, diagnostické péče, péče o klienty, kontinuity zdravotní péče, dodržování práv klientů, standardy podmínek poskytované péče (technické, bezpečnostní a protipožární opatření…), managementu, personálního zabezpečení, sběru a zpracování informací a v neposlední řadě standardy protiepidemických opatření - celkem tedy 73 standardů splněných naším zdravotnickým zařízením.

 

Certifikát kvality byl našemu zdravotnickému zařízení udělen na dobu 3 let, poté budeme obhajovat již získaný certifikát v podobě reakreditace.

Certifikát kvality je potvrzením toho, že splňujeme požadavky na vysokou kvalitu poskytované zdravotní péče v souladu s platnou legislativou, zákonnými normami a akreditačními standardy SAK o.p.s., přičemž se nejedná o jednoduché činnosti či procesy, ale o celou řadu činností, bezpečnostních prvků, provázanosti informací a především tvrdé práce všech zaměstnanců.

 

Závěrečné hodnocení auditorů SAK, o.p.s. bylo pro Odborný léčebný ústav Jevíčko velmi pozitivní a akreditační šetření bylo vyhodnoceno jako jedno z nejlepších, které bylo v roce 2014 Spojenou akreditační komisí uskutečněno – naše zdravotnické zařízení obdrželo hodnocení 9,8 bodu z celkového maxima 10 bodů. Velmi pozitivně byla hodnocena vstřícnost všech zaměstnanců k pacientům, ochota a laskavost personálu, informovanost zaměstnanců o všech zavedených procesech, kvalita zdravotnické dokumentace a maximální bezpečí pacientů při poskytování zdravotní péče.

 

O tom, že naše práce a úsilí nebylo marné, svědčí také fakt, že je o zdravotní péči v OLÚ Jevíčko obrovský zájem a pacienti často čekají „na uvolnění lůžka“.

 

Na poskytování bezpečné a kvalitní péče v OLÚ Jevíčko, zavádění nových postupů
a dokumentů do praxe, ale také zabezpečení celého areálu po technické a provozní stránce se podílí každý zaměstnanec OLÚ Jevíčko.

Chtěla bych touto cestou vyjádřit velký dík a úctu všem zaměstnancům OLÚ Jevíčko za jejich trpělivost, ochotu a spolupráci při přípravě našeho zdravotnického zařízení k akreditaci.

 

                                                                                           Bc. Naděžda Ivkovičová

                                                                                           manažerka kvality OLÚ Jevíčko