zadost o informace / podání stížností

  

Účelem je stanovení postupu a hlavních zásad při podávání stížností na zdravotní služby poskytované
v Odborném léčebném ústavu Jevíčko.

Za příjem a vyřizování stížností na poskytování zdravotní péče je zodpovědná ředitelka a v případě nepřítomnosti její zástupce.
Mimo pracovní dobu přijímá stížnosti službukonající lékař, který je povinen stížnost předat ředitelce následující den po převzetí od oprávněné osoby.

1. Základní informace o podání stížnosti
Oprávněná osoba může podat stížnost na poskytovatele zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), a to buď proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb, nebo proti postupu při činnostech souvisejících s tímto poskytováním.

2. Oprávněnou osobou k podání stížnosti je:

  • pacient
  • zákonný zástupce pacienta
  • osoba blízká pacienta v případě, že tak pacient nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav (nebo pokud zemřel)
  • osoba zmocněná pacientem


3. Komu má být stížnost podána
Stížnost se podává poskytovateli, proti kterému směřuje. Podání stížnosti podle jiných právních předpisů není tímto dotčeno.

Podací místo pro podání stížnosti:

Odborný léčebný ústav Jevíčko
Ing. Lenka Smékalová
ředitelka ústavu
569 43 Jevíčko
Telefon: 461550712
e-mail:

4. Způsob podání stížnosti
Stížnost může být podána ústně 24 hodin denně, a to přímo ředitelce ústavu, nebo v době její nepřítomnosti službukonajícímu lékaři. Tento lékař je povinen o přijetí stížnosti ředitelku informovat. Písemné stížnosti lze poslat poštou nebo elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem. V případě podání stížnosti elektronickou poštou bez elektronického podpisu bude odesilatel vyzván, aby podání do 5ti dnů od přijetí potvrdil elektronickým podpisem nebo zaslal podepsané poštou. V případě telefonického podání bude také požadováno zaslání podepsané stížnosti poštou či s elektronickým podpisem.
Stížnosti podané jinou osobou než oprávněným stěžovatelem nebo stížnost anonymní budou považovány za podnět pro kontrolu dotčené oblasti.

5. Lhůty pro vyřízení
Základní lhůtou pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tuto lhůtu lze v odůvodněných případech prodloužit o dalších 30 dní.
Pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, poskytovatel navrhne stěžovateli ústní projednání stížnosti.
Pokud půjde o stížnost, k jejímuž vyřízení bude poskytovatel nepříslušný, postoupí ji poskytovatel do 5ti dnů věcně příslušnému subjektu a bude o tomto postoupení informovat stěžovatele.
Poskytovatel umožní stěžovateli nahlížet do spisu k dané stížnosti a pořizovat si z něj výpisy či kopie.

6. Odvolání proti vyřízení stížnosti
Pokud stěžovatel nebude souhlasit s vyřízením stížnosti poskytovatelem, je oprávněn obrátit se se svojí stížností na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor zdravotnictví, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice. Ve stížnosti stěžovatel uvede důvody svého nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.